h吧绅士福利

h吧绅士福利

 或云∶生洞中,凝僵似石者佳,采无时。又兽有貘及啮铁、狡兔,皆能食铁,其粪俱可为兵切玉,详见兽部貘下。

 交鹳伏卵,取石置巢中,以助温气。弘景曰∶今医家用新安所出,极细长白澈者,寿阳八公山多大者,不正用之。

北海来者,作大块而不光莹,又多孔窍,若蜂窠状,色亦浅于西盐,彼人谓之盐枕,入药差劣。又有一种石墨,舐之粘舌,可书字画眉,名画眉石者,即黑石脂也。

热醋调涂两手心,合掌握定,夹于大腿内侧,温覆汗出,乃愈。吐利若多,服黄连汁止之。

《玉册》云∶生南海崖石内,自然感阴阳之气而成,似珠而赤。细理白泽者,良;弘景曰∶二郡之山,即青州、徐州也。

 陆氏云∶此是何德扬方也,已救三、五十人。 黄符,生嵩山,色如脑、雁雏。

Leave a Reply